🚩การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัตตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา🚩

🚩วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.🚩 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมาย ให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัตตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting
🎗โดย นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานฯ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด ประกอบด้วยประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ