🚩การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเล่นสนาม ฯ 🚩

🚩วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1, 2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติหน้าที่พิจารณาผลฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา