?การลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย?

?วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการทั่วไป ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย 2 โรงเรียน ดังนี้
1️⃣.โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอโพนพิสัย ประสบเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้มทับ รั้วโรงเรียน
2️⃣ โรงเรียนบ้านตาลชุม อำเภอรัตนวาปี ประสบเหตุวาตภัย กิ่งไม้หัก หล่นทับหลังคาห้องน้ำโรงเรียน
ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการ กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย และแนวทางการป้องกันการประสบอุบัติภัยในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นี้

Loading