🚩กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน (OPEN CLASS) ครั้งที่ 2🚩

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อรอุมา บวรศักด์ ว่าที่ ร.อ.รามภคิณ โทรัตน์ นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย และนางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ เปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน (OPEN CLASS) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 มีครูต้นแบบ คือ นางปิยนันท์ คำพูล สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยโรงเรียนบ้านเชียงอาด ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approch) โดยเน้นการพัฒนาความคิดขั้นสูงของนักเรียน และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
🎗ในครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดนิทรรศการผลงานครู ระหว่างปีการศึกษา 2560-ถึงปัจจุบัน