?คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม สนามสอบ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เขตอำเภอรัตนวาปี?

?วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษา ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย