การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติต่อไป