?การประชุมคณะกรรมการ ฯ One Stop Service?

?วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ
พร้อมด้วย นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการดำเนินงานพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ หรือประชาชนทั่วไป ให้มีความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลา และเพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการ ปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่บริการที่มีมาตรฐาน ระดับสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่ผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช