🚩โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564″ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก🚩

🚩โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564″ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก🚩
🚩วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการเปิดการอบรมฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติฯ โดย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตุประสงค์ดังนี้
1️⃣ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ทำให้ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2️⃣ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด
3️⃣เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
🚩โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ โรงเรียนละ 2 คน โดยภาคเช้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
😷การดำเนินงานการประชุมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด