🚩สพป.สระแก้ว เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.หนองคาย เขต 2 🚩

🚩วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น 🚩ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี สรุสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ. สพป.สระแก้ว เขต 2 และคณะศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 2 ซึ่งศึกษาดูงานในครั้งนี้ ในเรื่องการดำเนินงานการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KP! Report System : KRS) ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษา การดำเนินงานภารกิจต่างของกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ สพป.สระแก้ว เขต 2