?โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR และทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับครู รุ่นที่ 1 และ 2?

?โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR และทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับครู รุ่นที่ 1 และ 2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อบจ.หนองคาย ?
?วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางอิชยา สิงห์คำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโครงการฯ
?โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการเปิดโครงการฯ โดยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนให้มากขึ้นและเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 400 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รุ่นละ 2 วัน และวิทยากรจากชมรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน 25 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ICT ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช และห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
?ทั้งนี้ โครงการฯนี้ ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการดำเนินงาน จำนวน 200,000 บาท
✔การดำเนินงานโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

Loading