กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565

?วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565 ตามโครงการสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่) ประจำปี 2565 พร้อมนี้ได้มอบนโยบายการในการการจัดการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
และได้รับเกียรติจากวิทยากร
?ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ด้านงานวิชาการ ซึ่งโครงการฯนี้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
?ทั้งนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ตรวจเยี่ยม บริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ และสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่จะถีงนี้
?ขอขอบคุณ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ และคณะครู รร.บ้านโนนสวรรค์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้
ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมโครงการได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1Dc93jUtYes