?สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศประเมินผล โครงการด้วยรักและห่วงใย ณ รร บ้านเชียงอาด ?

?วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.?ณ รร.บ้านเชียงอาด อำเภอโพนพิสัย
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นายสรวิศ ผาทอง ผอ.รร.บ้านเชียงอาด และนางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ และนักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศประเมินผล โครงการด้วยรักและห่วงใย ประกอบด้วย
1️⃣นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานกรรมการ
2️⃣นายปรีชา หีบแก้ว อดีต ผอ.รร.เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
3️⃣นายอนันต์ แสนสุวงษ์ อดีต ผอ. รร. อนุบาลเพ็ญ
4️⃣นางระวีวรรณ หีบแก้ว
?โดยโครงการพระราชดำรินี้ มีเป้าหมาย 8 ประการ คือ
1️⃣.เสริมสร้างสุขภาพของเด็ก ตั้งแต่ในครรภ์มารดา
2️⃣.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3️⃣.เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม
4️⃣.เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ
5️⃣.ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6️⃣.เสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย
7️⃣.ขยายการพัฒนาโรงเรียนชุมชน
8️⃣.พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้