สพป.หนองคาย เขต 2 ออกนิเทศการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนเตชะไพบูลย์

ในวันเดียวกันี้ (18 มี.ค. 2562) เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการการเรียนการสอน ทั้งการอ่าน การเขียน ของนักเรียนโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 พร้อมแนะแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 และเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1