? สพป.หนองคาย เขต 2ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเฝ้าไร่?

?วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นยำ เรื่องความปลอดภัย อาคาร สถานที่ บริเวณภายในโรงเรียน รวมทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างเด็กนักเรียนและคุณครู แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเฝ้าไร่
? การตรวจเยี่ยมและการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเฝ้าไร่ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย