?โครงการ “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ?

?วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ??นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมและดำเนิน โครงการ “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการจัดทำข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาพร้อมทั้งจัดทำลำดับเวลา (Tme line) การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณภาพ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

? พร้อมนี้ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ ระดับ ประถมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย ตามรายชื่อโรงเรียนคุณภาพดังนี้
1.โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อำเภอเฝ้าไร่
2.โรงเรียนบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
3.โรงเรียนคำปะกั้ง อำเภอโพนพิสัย
4.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเฝ้าไร่
5.โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน อำเภอรัตนวาปี
6.โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง อำเภอรัตนวาปี
7.โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี  อำเภอโพนพิสัย
8.โรงเรียนชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์ อำเภอโพนพิสัย