?โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565?

?วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศแบบบูรณาการเพื่อระดับคุณภาพการศึกษา โดยโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการวางแผนการร่างเครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช