🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ว PA เครือข่ายฯนาหนัง🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 🚩 เวลา 10.00 น.
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
🎤พร้อมนี้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำทีมคณะวิทยากร บรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนังกับคณะวิทยากร
👨‍👨‍👦 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง ณ หอประชุม รร.บ้านนาหนัง