🎀การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 🎀

🚩วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 โดยการประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นร่างกรอบหลักสูตร
ขั้นที่ 2 ขั้นประชาพิจารณ์
ขั้นที่ 3 ขั้นขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
📣กิจกรรมที่ดำเนินการ เป็นการดำเนินงานในขั้นที่ 1และ2 ขั้นร่างกรอบหลักสูตร และ ประชาพิจารณ์ มีกิจกรรมสำคัญคือ การประชุมปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น เพื่อกำหนดเป็นกรอบหลักสูตร ภายใต้วิสัยทัศน์ของหลักสูตรท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ว่า
“ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
👨‍👨‍👦โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนคุณครูผู้สอนในสถานศึกษา และครูแกนนำด้านหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช