?โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ค่ายอบรมคุณธรรม) รร.บ้านผือ ?

?วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ? เวลา 09.00 น. ณ วัดท่าลี่ศรีสะอาด ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ค่ายอบรมคุณธรรม) ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เน้นสาระสำคัญของการอบรม โดยมุ่งหมายให้นักเรียนเห็นความสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิตใจ เป็นพื้นฐานของสังคมไทยได้ทุกด้าน ทั้งทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษามารยาทอันงดงาม ตลอดจนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนไทย โรงเรียนบ้านผือจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1️⃣ เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเข้าใจหลักคำสอนที่ถูกต้อง
2️⃣ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในดำรงชีวิต
3️⃣เพื่อให้นักเรียนเกิดความพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
4️⃣พื่อให้นักเรียนรู้ภัยของชีวิต ลด ละ เลิกอบายมุข และยาเสพติดทุกชนิด
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนบ้านผือ ณ วัดท่าลี่ศรีสะอาด