?โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ?

?วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ? เวลา 09.00 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
?พร้อมนี้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำทีมคณะวิทยากร บรรยายเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจฯโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1️⃣เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2️⃣เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3️⃣เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาวกับคณะวิทยากร
?‍?‍? โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading