🚩”พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน🚩

🚩วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานใน “พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน “ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2564/65
(1 ก.ค.2564-30 มิ.ย.65) พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาฯในครั้งนี้
🎗 โดย นายณัฐพนธ์ เหมือนเขียน ผู้ประสานงานภาค มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงานและผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา 7 โรงเรียน จำนวน 194 ทุน ดังนี้
1️⃣ โรงเรียนบ้านเชิม จำนวน 17 ทุน
2️⃣โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 23 ทุน
3️⃣โรงเรียนบ้านนาสิงห์ จำนวน 43 ทุน
4️⃣โรงเรียนบ้านนายาง จำนวน 46 ทุน
5️⃣โรงเรียนพระบาทนาหงส์ จำนวน 16 ทุน
6️⃣โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 จำนวน 34 ทุน
7️⃣โรงเรียนนิคมเจริญชัย จำนวน 15 ทุน
รวมเป็นจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 394,800 บาท
🙏ขอขอบคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวด้อยโอกาส มีการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป