🚩การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 รร.บ้านกลุ่มพัฒนา 🚩

🚩วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 เพื่อกำชับ และแนนแนวทาง ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาใน 3 ด้าน ดังนี้
1️⃣การแก้ไขปัญหาการเล่นเกมส์ของเด็กนักเรียน
2️⃣ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การแต่งกาย
3️⃣การขาดแคลนหนังสือเรียน
✔พร้อมนี้ ได้มอบนโนบาย การเพิ่มศักยภาพการอ่านของเด็กนักเรียนด้วย คลินิค 3 R ณ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา อำเภอโพนพิสัย