สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3 และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเรียกรายงานข้อมูล และสามารถรายงานและนำเข้าข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และทันตามกำหนดเวลา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในเขต อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี จำนวน 45 โรงเรียน 146 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 4 และหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน