🚩การประชุมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบ OBEC Channel🚩

🚩วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.🚩ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อสื่อสารสร้างความชัดเจน และสร้างความเข้าใจ การนำโครงการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียน โดยมีเนื้อหาการประชุม เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
และการวัดประเมินผลสู่สมรรถนะของผู้เรียน และเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel
โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมฯ ครั้งนี้