🎀การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 🎀

🚩วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.🚩
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบนโยบายแนวทางในการประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 โดยการประชุมนี้คณะกรรมการฯได้ร่วม 📣ดำเนินการขั้นที่ 3 ในการขั้นขออนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อกำหนดเป็นกรอบหลักสูตร ภายใต้วิสัยทัศน์ของหลักสูตรท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ว่า “ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช