?การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ?