?โครงการคลินิก 3 R “เด็กหนองคาย 2 วิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ?