?การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA online ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ?

?วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.?
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA online ) ประจำปีงบประมาณ 2565
?โดยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งกิจกรรมมีการการแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA online ) ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading