การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

1. การวางแผนอัตรากำลัง
การวางแผนอัตรากำลัง

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4. การพัฒนาบุคลากร
o28

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Loading