?”โครงการปันรักปันสุข จากใจพี่สู่น้อง” ณ รร.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์?

?วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิด “โครงการปันรักปันสุข จากใจพี่สู่น้อง” โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
?พร้อมนี้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ ?นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผอ.รร.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นแกนนำเยาวชนในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ เห็นคุณค่าและพลังของความสามัคคี การมีจิตอาสา การรู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับคนอื่น และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ เยาวชนในลักษณะการเป็นมวลชนของกองทัพไทย เพื่อประโยชน์ในงานด้านความมั่นคงของประเทศ
?ในการนี้ นาวาอากาศเอกเกรียงไกร ทองแร่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบพันธุ์ปลาและวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1️⃣. เจ้าหน้าที่บุคลากรกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2️⃣.นักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จำนวน 150 คน
3️⃣.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ จำนวน 100 คน
ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
1️⃣. ทาสี รั้วโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุด
2️⃣. ปล่อยปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 2,000 ตัว
3️⃣. ทำนาโยนเพื่ออาหารกลางวัน

Loading