การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 / 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมวางเเผนการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการพัมนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อการปฏิบัติหน้าที่การนิเทศติดตามให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพในการนิเทศมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม