พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562