?สพป.หนองคายร่วมกับ คณะ ก.ต.ป.น.นิเทศสัญจร ?

?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ ติดตาม และนิเทศการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ รร.ทุ่งธาตุท่าลี่สามัคคี และ รร.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ อำเภอโพนพิสัย