การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

🚩วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 🚩เวลา 14.00 น
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรฯ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์