การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้คลินิก 3Rs

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้คลินิก 3Rs ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

3.บทสรุปผู้บริหาร 11 ก.ย