การประชุมเตรียมความพร้อมรเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ