รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดการเผยแพร่งบทดลอง เดือน ต.ค.65