โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🚩วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย
1️⃣. นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2️⃣. นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3️⃣.นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประชุมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ” ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการประเมินให้ได้รับตราพระราชทาน ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเป้าหมาย
1️⃣.โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร๋น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ที่จะขอรับประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 72 โรงเรียน
2️⃣.โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาที่จะขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 โรงเรียน