ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศเชิญชวน eGP
ดาวโหลดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา