ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม นิเทศติดตามฯ การขับเคลื่อนงานวิชาการ อำเภอรัตนวาปี

🚩วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม นิเทศติดตามฯ การขับเคลื่อน วิชาการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การยกผลสัมฤทธิ์ RT/ NT และ O-NET
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิก 3 R
4. และการฝึกซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ได้แก่โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี

Loading