การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565