สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

🚩วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ และนางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว โรงเรียนบ้านหนองอั้ว โรงเรียนบ้านหนองแหวน โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท และ โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

Loading