การประชุม Video Conference ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

🚩วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบทางไกล Video Conference และโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้สามารถรายงานข้อมูลการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง