สพป.หนองคาย เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคา เขต 2 ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” การจัดงานวันครูนั้น จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูมีสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
โดยการจัดงานวันครู นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเดินมาเป็นประธานการเปิดงาน และอ่านสารงานวันครู ทั้งได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร อดีตวุฒิสมาชิก และ ส.ส.จังหวัดหนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย และหัวหน้าส่วนราชการ ในอ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ และอ.รัตนวาปี ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 18,000 บาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด จำนวน 31,552 บาท
4. สำนักงาน สก.สค.หนองคาย จำนวน 5,000 บาท
และ5. องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม