โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล

🚩วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน.
🎗โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดพิธี นายวีระ โพธิรุขา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล และเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ อำเภอโพนพิสัย
🙏ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 20,000 บาท และสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โรงเรียนละ 15,000 บาท

Loading