การประเมินห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

🚩วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกประเมินคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ” เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาห้องเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น ซึ่งได้ออกประเมินห้องเรียนคุณภาพ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1️⃣โรงเรียนบ้านนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
2️⃣โรงเรียนพระบาทนาหงส์ อำเภอรัตนวาปี
3️⃣โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ อำเภอรัตนวาปี
4️⃣โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง อำเภอรัตนวาปี
5️⃣โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย อำเภอรัตนวาปี

Loading