โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

🚩วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เและคณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ
🎗โดย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์ ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงานการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพมีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย