โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

🚩วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกาจัดการศึกษา โดย นางอรอุมา บวรศักดิ์ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ นายอดุลเดช สาริคาร ผอ.โรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการ ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พร้อมนำเสนอนิทานบ้านเฮาเรื่องเล่าจากจังหวัดหนองคาย และร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ โรงเรียนหนองบั่วประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1