การประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

🚩วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดประชุมฯ พร้อมนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ และครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading