การประเมินห้องเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมาย นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และนายสิปปเดช ศิลาวงษ์ รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ออกประเมินห้องเรียนคุณภาพ เพื่อประเมินห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ” และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เพื่อค้นหานวัตกรรมและการซ่อมเสริมพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1.ร.ร.บ้านกุดแคนโนนมันปลา
2.ร.ร.บ้านโพนทอง
3.ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน
4.ร.ร.บ้านป่าไม้อุทิศ 8

Loading